در اینجا لیستی از پروژه های آپارتمانی در قبرس شمالی قرار داده شده است ، بسیاری از این پروژه ها در حال ساخت و تعدادی نیز کامل شده اند.