مشاوره حقوقی در قبرس شمالی

MAN Investment LTD Cover 092 tax laws and movable and immovable property in northern cyprus

قوانين مالياتى و اموال منقول و غير منقول در قبرس شمالى

قانون مالیات براموال غیر منقول در قبرس شمالی : بخش اول – قوانین کلی ماده 2. تفسیر  ماده 3. محدوده بخش دوم – تعهدات و مستثنیات (1) ماده 4. قوانين مالياتى و اموال منقول و غير منقول در قبرس شمالى مشمول مالیات ماده 5. بدهی مالیاتی ماده 6. شروع تعهد بخش دوم – تعهدات و مستثنیات ... ادامه مطلب